Something to Ponder: Presbyterian’s Democratic Captivity